Tyrekrogværket

Generelle data

Beliggenhed: Harritslevvej 1, 5400 Bogense

Ejerforhold:  Bogense Forsyningsselskab A. m. b. a.
Anlægsår:  2004 (igangsat 22. december)
Rentvandstank:  700 m3 . Renoveret i forbindelse med opførelsen af det nye værk 2004.      

Beskrivelse af anlægget

Tyrekrogværket modtager grundvand fra to boringer og kan i nødstilfælde forsynes fra endnu en boring. Fra boringerne pumpes råvandet til behandling på vandværket.

Råvandet blandes ved hjælp af en kompressor med luft i 2 tryktanke, der hver kan rumme 25m3.

Jern, mangan og mekaniske urenheder opsamles efter iltning på filtermaterialet som renskylles med jævne mellemrum. Intervallet mellem skyllene afhænger af råvandets forureningsgrad og vandforbruget.

Efter returskyl er filtret igen klar til brug.

Skylleprogram

Efter omskiftning mellem anlæggets automatiske ventiler startes  de programmerede luft- og vandskyl. Når skylleprogrammet er færdigt, hvilket tager ca. 20 minutter, skifter anlægget automatisk tilbage i drift.

Luftskyllet, som foretages med en blæser, løsner de opsamlede urenheder fra filter-materialerne, så de bliver lettere at skylle rene. Der anvendes renset vand til skylning af trykfiltret, Idet dette fremføres fra rentvandstanken med en skyllepumpe.  

Det fraskyllede slam, fortrinsvis jern- og manganforbindelser, opbevares i 2 beholdere uden for bygningen. Beholderne tømmes med mellemrum.

Der findes et nødstrømsanlæg på værket. Anlægget kan klare den fulde drift i tilfælde af strømsvigt.

Boringer:   B1, B2 og B3 leverer til Tyrekrogværket. 

Boring nr. B1 B2 B3 
Udførelsesår 1976  1978 1992
Renoveret  2004 2004  
Boredybde m. under terræn 34,6  32,0  30,0
Ydelse m3/t 33   39  16-36

Boringerne B1 og B2 ligger i Dyrehave-området ca. 400 meter nord for Tyrekrogværket. 

Boringerne kan, når de kører enkeltvis, levere 50 m3/t.

B3 er en nød- og reserveboring beliggende ved Odensevej nær Fjederløkken - opdateret 2012.  

Indvindingstilladelse:  385.000 m3/år.

Ledningsnet: Det eksisterende ledningsnet består af 4,6 km råvandsledninger samt ca. 68 km hoved- og stikledninger.

Antal forbrugere: ca. 1900